Huishoudelijk reglement

Artikel 1 : Algemeen

Dit reglement van inwendige orde regelt de verhouding tussen de karatebeoefenaars alsook de onderlinge verhoudingen.

Artikel 2 : Het bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester handelen de lopende zaken af.

Artikel 3 - Leden

 1. Alle individuele leden dienen zich te groeperen in clubverband. Alle normale relaties tussen SKIFB en de individuele karatebeoefenaars verlopen via de club.
 2. Alle briefwisseling met de club geschiedt op naam van de club te staan.
 3. Tegen elke aangesloten clublid kunnen maatregelen genomen worden (verwittiging, berisping, verbod of schorsing), indien de reglementen niet worden gerespecteerd. Elk geval dient te worden bekendgemaakt aan de Raad van Bestuur van SKIF
 4. Het lidgeld (exl. verzekering) voor een jaar bedraagt 200 euro, mogelijkheid om per half jaar, kwartaal of per maand te betalen.

Artikel 4 - Individuele aansluiting (vergunninghouders)

 1. Elke karatebeoefenaar of beoefenaarster (verder genoemd karateka) moet een geldige SKIF-B. vergunning bezitten. Dit houdt in dat de karateka aangesloten is bij een door SKIF-B. erkende club en hierdoor correct verzekerd is conform het verzekeringscontract door SKIF-B afgesloten.
 2. De persoon die lid wenst te worden van SKIF-B vult een digitaal formulier «Nieuwe Vergunning» in. Het digitale formulier staat op de webpagina van SKIF-B. Het lid dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van SKIF-B en dient kennis genomen hebben van de Privacy Policy van SKIF-B. Beide documenten zijn te vinden op de website van SKIF-B en kunnen daar gedownload worden.
 3. Het formulier wordt, voor minderjarige beoefenaars, ingevuld door de vader, de moeder of de voogd. Een meerderjarige beoefenaar vult zelf het formulier in.
 4. De dojo-leraar kan te allen tijde mits akkoord van de Raad van Bestuur de aansluiting van het lid opzeggen indien het lid zich niet aan de geldende regels van de dojo of de federatie houdt of zich onaanvaardbaar gedraagt.
 5. Een karateka is enkel lid van de club waarvan het clubnummer en de clubnaam op zijn/haar vergunning vermeld staan.
 6. Op de vergunningsstrook staan o.a. een QR-code - het lid- of registratienummer - het clubnummer - de clubnaam - de vervaldatum van de verzekering. De QR-code verwijst naar de elektronische informatie van de verzekerde en geeft extra informatie weer (leeftijd, geslacht, adres) ten opzichte van de vergunningsstrook.
 7. Een karateka kan slechts een voor één jaar geldige vergunning verkrijgen, die van datum tot datum hernieuwbaar is.
 8. Met een nieuw lidmaatschap moet de betaling bij de registratie gebeuren. Bij een hernieuwing moet het lid de betaling uitvoeren vóór de vervaldag. Het lidmaatschap is slechts geldig vanaf het ogenblik dat SKIF-B de betaling op de financiële rekening ontvangt.
 9. Bij een hernieuwing behoudt het lid zijn/haar oorspronkelijk toegekend lidnummer.
 10. Ieder geregistreerd lid is verplicht een vergunningsboekje aan te schaffen. Het vergunningsboekje is het paspoort van de karateka binnen de vereniging. In het vergunningsboekje wordt het geldige registratiebewijs aangebracht. Alle behaalde graden, functies, deelname aan stages en/of wedstrijden worden in het vergunningsboekje vermeld.
 11. Elke clubverantwoordelijke kan aan een (nieuw) lid-beoefenaar een medisch geschiktheidsattest vragen bij de minste twijfel over zijn/haar gezondheid. De kandidaat(-te) die wenst toe te treden tot SKIF-B bevestigt dat hij/zij door het aangegane lidmaatschap zowel mentaal als fysiek geschikt is tot het beoefenen van het karate of aanverwante sport. SKIF-B kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een eventuele valse verklaring hieromtrent.
 12. De karateka schrijft zich in voor één jaar met de vergunning/verzekering.
 13. Als een lid van dojo verandert moet hij zijn huidige dojo-instructeur en de instructeur van de nieuwe dojo op de hoogte brengen. De instructeur van de nieuwe dojo moet contact opnemen met de Raad van Bestuur om de overdracht te laten uitvoeren in het ledenadministratieprogramma.
 14. Als een lid zijn/haar licentie niet tijdig hernieuwt, moet de club-instructeur het lid de toegang tot de dojo weigeren. Het lid mag terug aan de activiteiten (vb. trainingen) deelnemen nadat de betaling van het lidgeld naar de bankrekening van SKIF-B werd uitgevoerd en het lid een geldige registratiekaart (pdf bestand) kan voorleggen. Als het lid evenwel doorgaat met deelnemen aan SKIF activiteiten (incl. SKIF-B) zonder geldig registratiebewijs, dan zal het lid persoonlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van schade aan materiaal en/of personen (en voor de gevolgen hiervan), en dit zowel bij kwetsuren bij het lid zelf, als die toegebracht aan derden. In voorkomend geval zal SKIF-B niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
 15. Bij alle activiteiten georganiseerd door SKIF of SKIF-B moet een geldig registratiebewijs (=vergunning) voorgelegd kunnen worden. Deelname aan SKIF of SKIF-B activiteiten zonder een geldig registratiebewijs is niet toegestaan en is niet gedekt door de verzekering. Deelname aan SKIF-B wedstrijden en/of andere SKIF-B activiteiten (incl. SKIF activiteiten) zonder geldig registratiebewijs wordt geweigerd.

Artikel 5 - Tuchtreglement

Het niet naleven door een lid van het Huishoudelijk Reglement kan gesanctioneerd worden.

Artikel 6 - Aangifte van een ongeval

 1. Bij ongeval of kwetsuur van een karateka tijdens activiteiten die door de verzekering gedekt zijn, moet een ongevalsformulier worden ingevuld.
 2. De feiten zelf moeten de eerste werkdag na het ongeval of kwetsuur gemeld worden aan het SKIFB secretariaat. Er wordt slechts gevolg gegeven aan deze melding op voorwaarde dat de karateka over een geldige vergunning beschikt (Art 4. Punt 6).
 3. De aangifteformulieren moeten ten laatste de derde werkdag na de feiten bezorgd worden aan het secretariaat.
 4. De blanco aangifteformulieren van de verzekeringsmaatschappij waarmee een contract is afgesloten staan in Pdf-formaat op de webpagina’s van SKIF-B en zijn eenvoudig te downloaden.
 5. De ongevallen worden gedekt binnen de perken van de afgesloten karateverzekering.